Forretningsbetingelser

Laursen Kommunikation

1. Betalingsbetingelser

8 dage netto

2. Journalistisk faglighed

Det aftalte arbejde udføres inden for rammerne af dansk lovgivning og en høj journalistisk faglighed tilstræbes, herunder:

  • Skriftlig materiale udformes efter gældende regler for dansk retskrivning, og der bruges grammatisk komma.
  • De presseetiske regler om god presseskik overholdes: https://www.pressenaevnet.dk/god-presseskik/
  • Straffelovens bestemmelser om optagelse og offentliggørelse af personfølsomme billeder og oplysninger følges
  • Relevant og evidensbaseret videnteori bruges i opgaveløsningen.

3. Aflysning af aftalt arbejde

Kunden kan begrundelsesløs aflyse produktionen. Sker dette inden opgaven er færdig, afregnes der efter brugte antal timer til 1400 kr + moms og kunden og leverandøren konstruktivt at finde opgaver til leverandøren til afløsning af det aflyste. Desuden gælder:

Aflyses aftaler hvor der er hyret ekstern hjælp som fx kameramand, assistent, dronefotograf eller andet lønnet personale, afholder kunden udgifter til dette.

Aflyses aftaler på dagen betales fuldt beløb kr. 950 kr. i timen pr medarbejder. Udgifter til forventet transport afregnes ikke.

4. Betingelser for udnyttelse af materialet

Det leverede arbejde betragtes som et værk i ophavsretsmæssig forstand, og Laursen Kommunikation har derfor ophavsretten til det leverede materiale, og har således som udgangspunkt rettighederne til alle former for udnyttelse af dette materiale.

Kunden kan bruge materialet på egne platforme(fx egne sociale medier, hjemmeside, infoskærme mm) på ubestemt tid med mindre andet aftales.

Øvrig brug af materialet er ikke tilladt. Kunden må kun anvende materialet på andre måder efter forudgående skriftlig aftale med Laursen Kommunikation

Kunden kan ikke videreoverdrage rettighederne til anvendelsen til 3. mand som led i kollektive vederlagsordninger, fx hos Copydan.

Laursen Kommunikation må bruge materialet til egen markedsføring.

5. Rettelser

I alle aftaler er indeholdt, at kunden har 1 korrekturgang af materialet. Dvs at efter fremsendelse af første udgave af materialet kan kunden én gang vende tilbage med rettelser/korrektioner. Rettelser ud over dette afregnes på timeløn 950 kr. + moms.

6. Kreditering

Kunden er ansvarlig for at leverandøren bliver krediteret ved enhver udnyttelse af materialet.

Kunden kan dog undlade at kreditere Laursen Kommunikation, når materialet bruges som beskrevet i punkt 3 i forretningsbetingelserne

7. Databeskyttelse

Ved enhver anvendelse sikrer kunden selv, at eventuelt identificerbare personer afbilledet eller aftalt/afbilledet/omtalt i materialet – om nødvendigt – har accepteret den pågældende anvendelse.

Laursen Kommunikation opbevarer råmaterialet og færdigt materiale på harddisk for at kunne dokumentere ophavsretten til materialet.

8. Tvist

Enhver uenighed om forståelsen af denne aftale skal søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt mellem parterne.

Såfremt det ikke er muligt at holde et sådant mæglingsmøde, eller hvis der ikke opnås enighed ved mæglingen, kan sagen af enhver af parterne henvises til endelig afgørelse ved retten i Horsens